MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 

 +KHỐI 10:

DS LỚP 10A1(2021-2022).xlsx LINK ZALO: https://zalo.me/g/abteon771

DS LỚP 10A2(2021-2022).xlsx LINK ZALO: https://zalo.me/g/lshhdi732

DS LỚP 10A3(2021-2022).xlsx LINK ZALO: https://zalo.me/g/dbpyub652

DS LỚP 10A4(2021-2022).xlsx LINK ZALO: https://zalo.me/g/tmqzia936

DS LỚP 10A5(2021-2022).xlsx LINK ZALO: https://zalo.me/g/bdpmcc644

DS LỚP 10A6(2021-2022).xlsx LINK ZALO: https://zalo.me/g/tjcjeg664

DS LỚP 10A7(2021-2022).xlsx LINK ZALO: https://zalo.me/g/lzyeok817

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10A8 (2021-2022).xlsx LINK ZALO: https://zalo.me/g/sskrvz504

 +KHỐI 11:

 DS 11A1(2021-2022).xlsx

DS 11A2(2021-2022).xlsx 

DS 11A3(2021-2022).xlsx

DS 11A4(2021-2022).xlsx 

DS 11A5(2021-2022).xlsx

DS 11A6(2021-2022).xlsx

DS 11A7(2021-2022) (1).xlsx

DS 11A8(2021-2022).xlsx 

 +KHỐI 12:

DS 12A1 (2021-2022).xlsx

DS 12A2 (2021-2022).xlsx

DS 12A3 (2021-2022).xlsx

DS 12A4 (2021-2022).xlsx

DS 12A5 (2021-2022).xlsx

DS 12A6 (2021-2022).xlsx

DS 12A7 (2021-2022).xlsx

DS 12A8 (2021-2022).xlsx