MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan quản lýSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng nai


Ban Giám đốc Trung tâm gồm :

Lương Trọng Thông

Giám đốc

Trương Xuân Nam

P.Giám đốc

   


Lê Thị Thanh Nhàn

P.Giám đốc


Các Phòng chuyên môn :

1. Phòng Quản lý Đào tạo:

 Nguyễn Thị Hiền

P.Phòng

Nguyễn Hoàng Yến

P.Phòng 

Nguyễn Như Trung

Chuyên viên


Phan Thị Tuyết Loan

Chuyên viên

 

 

2. Phòng Tổ chức Hành chánh :

   

Lê Thị Bảy

Văn thư

Trần Thanh Xuân

Lưu trữ viên

 

 

 


Bài liên quan

Giới thiệu chung
1