MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
 02513 810280
P.Liên kết đào tạo (ĐH) 
  02513 828813
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
10/4
7:00 Chào cờ
Toàn Trung tâm
13:00
Thứ 3
11/4
7:00
13:00
Thứ 4
12/4
7:00
13:00
Thứ 5
13/4
7:00
13:00
Thứ 6
14/4
7:00
13:00
Thứ 7
15/4
7:00
13:00
Chủ Nhật
16/4
7:00
13:00