MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
 02513 810280
 
P.Liên kết đào tạo (ĐH) 
  02513 828813
 

- Quản trị kinh doanh
- Kế toán
- Luật kinh tế
- Công nghệ thông tin
- Ngôn ngữ anh
- Tài chính ngân hàng.

ĐT Bàn: 0251.382.88.13; T.Sơn: 01288799979, T.Trung: 0901552168, C.Hiền: 0918864500

 

 

 

Tải tệp đính kèm: